Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej registrací na kurzy a akce pořádané firmou Dílna Mozaika

TOTO JSOU VOP PLATNÉ PRO WEB DÍLNAMOZAIKA.CZ

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup pro prodej registrací na kurzy a akce pořádané firmou Dílna Mozaika (dále též jen jako „kurz“, „akce“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.dilnamozaika.cz provozovaném Kateřinou Dubcovou, IČ: 72836911, místem podnikání Ráby 18, 533 52 Ráby, zapsané v živnostenské rejstříku (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup registrace na kurz či akci probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem registrace na kurz či akci nebo s užíváním internetových stránek www.dilnamozaika.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz koupíte či zaregistrujete se na akci. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „ODESLAT“, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám kurz přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za dodaný kurz dohodnutou cenu).
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Cena produktů a platba
 2. Dodací podmínky
 3. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 
VII. Odstoupení od kupní smlouvy VIII. Záruka, práva z vadného plnění
 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 2. Závěrečná ustanovení
 

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Kateřina Dubcová IČ: 72836911 místem podnikání Ráby 18, Ráby u Pardubic, PSČ 533 52 Adresa pro doručování: Ráby 18, Ráby u Pardubic, PSČ 533 52 Kontaktní telefon: +420 606 535 669 Adresa pro doručování elektronické pošty: keramika.katerina@seznam.cz
 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.dilnamozaika.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.dilnamozaika.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává registraci na kurz či akci přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Po předchozí domluvě lze kurz objednat i mailem, mimo objednávkový systém.
 2. POPIS KURZU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ KURZU. Pro objednání kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném kurzu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady. Zároveň provádí registraci na daný kurz či akci.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou. Po obdržení platby za objednaný kurz či akci získáváte přístup k Zákaznickému účtu, kde uvidíte přehled kurzů či akcí, na které jste zakoupili registraci. Zákaznický účet umožňuje měnit detaily kurzů či akcí (rušit či přesunout účast). Po každé takovéto změně obdržíte potvrzovací email, že tato byla Prodávajícím akceptována. Při pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 1. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.
 

IV. Cena kurzu/akce a platba

 1. CENA KURZU či AKCE . U jednotlivých kurzů či akcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena kurzu je uvedena včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „ODESLAT“). Při prodeji kurzu je cena účtována zpravidla v měsíčních splátkách, avšak je umožněno zaplatit i celou částku jednorázově. Měsíční splátky nejsou oproti jednorázové platbě nijak navyšovány. Výše jednotlivých splátek je rovněž uvedena v popisu jednotlivých kurzů na webovém rozhraní.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu/akce v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Pro případ splátkového prodeje jsou podmínky uvedeny v odst. 6 tohoto článku.  Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY . Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu připsání částky na můj bankovní účet.Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
 1. PRODEJ NA SPLÁTKY. Kupní cenu za akce není možné uhradit ve splátkách. Za splátku v tomto smyslu není považováno kurzovné hrazené v měsíčních platbách. Podrobněji viz bod. 1.
 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny Vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní (dále jen Zákaznický panel) a budou vygenerovány a na Vámi sdělenou elektronickou adresu před zahájením kurzu zaslány přístupové údaje k Vašemu Zákaznickému panelu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Kurz/akce se koná v předem stanovený den a čas, na určeném místě, zpravidla v sídle Prodejce, v případě, že se akce koná na jiném místě, je toto uvedeno v propozicích akce. Potvrzení o registraci a upomínky jsou zasílány elektronickou cestou na email zadaný při zakoupení registrace.
 2. DODACÍ LHŮTA . Datum zahájení kurzu/akce je uvedeno vždy v objednávce.
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU . S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu (dokončení objednávky) si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost Zákaznického panelu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 

VI. Údaje o funkčnosti obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

 1. Digitální obsah a Zákaznický panel zpřístupňuji na základě Vašich přístupových údajů pouze Vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v rámci kurzů či akcí, byť se Vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET – ZÁKAZNICKÝ PANEL . K přístupu k Zákaznickému panelu obdržíte přístupové údaje po úhradě kupní ceny spolu s potvrzením o registraci na daný kurz či akci. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou. Zákaznický panel je přístupný na adrese www.dilnamozaika.cz/zakaznicky-panel
 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy je registrace na kurz či akci. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám bylo plnění (účast na kurzu či akci) poskytnuto před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 2. Možnost odstoupit od smlouvy je u každé akce řešena individuálně formou storno poplatků, které jsou uvedeny v popisu každé akce či kurzu. Vzhledem k tomu zejména u vícedenních akcí a workshopů je nutná příprava mnoho dní před začátkem akce, preferujeme individuální přístup k odstoupení od smlouvy. V případě potřeby odstoupení od kupní smlouvy s ohledem na náš individuální a vstřícný přístup ke Kupujícímu, budeme hledat smírné řešení formou oslovení náhradníků. Pokud bude za Vás náhradník, umožníme odstoupení od kupní smlouvy s minimálním či žádným storno poplatkem.
 3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na keramika.katerina@seznam.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře Odstoupení od smlouvy, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.
 5. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.
 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající Vám odpovídám, že produkt (kurz či akci) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.
 5. Pokud vám nebyly dodány potvrzující emailové zpráva a emailové zprávy s přihlašovacími údaji do Zákaznického panelu v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam tyto náležitosti nenaleznete, kontaktujte mne bezodkladně k zajištění nápravy.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu info@janapekna.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese keramika.katerina@dilnamozaika.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text a jeho aktuální znění naleznete na www.dilnamozaika.cz/vop
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. srpna 2023